refuerzo escolar eso

Reforç escolar: un treball en equip

Què entenem per reforç escolar a CAPER?

Reforç escolar és l’acció que fem des de CAPER sobre l’alumne, pares i escoles, per ajudar a alumnes amb dificultats escolars i/o que vulguin millorar el seu rendiment escolar.

L’alumne és la part central del reforç escolar. Des de CAPER entenem que cada alumne és diferent, especial, i s’ha de sentir sempre valorat. Per tant, només entenem el reforç escolar si és personalitzat, és a dir, si s’adapta al nivell inicial i ritme d’aprenentatge de cada alumne. L’orientació vers l’alumne és doncs total, i procurem en tot moment que l’alumne esdevingui part activa en els processos d’aprenentatge. D’inici CAPER es responsabilitza de fer un bon diagnòstic del grau de coneixements de l’alumne, dels hàbits organitzatius i actitudinals que té adquirits i no adquirits, del seu grau de motivació i actitud vers els aprenentatges, i finalment de la detecció de possibles trets associats a diferents trastorns d’aprenentatge, com el TDAH o la dislèxia. Un cop el diagnòstic ha estat fet i consensuat amb els pares, aplicarem la metodologia i pautes psicopedagògiques de forma personalitzada per aconseguir els objectius plantejats. Generalment els objectius del reforç escolar de CAPER persegueixen que l’alumne millori els seus resultats acadèmics, s’imposi autodisciplina a mida que vagi assolint hàbits, adquireixi un sentiment de responsabilitat i autonomia creixent, i que gaudeixi d’una bona salut emocional i autoestima.

És bàsic que els pares vagin ben coordinats amb els professionals en reforç escolar de CAPER. Abans de res, es té una primera entrevista amb profunditat amb el coordinador per recollir informació i fer una primera aproximació al diagnòstic. En aquesta primera entrevista ja es proporcionen pautes psicopedagògiques pràctiques perquè tant els pares com els alumnes puguin començar a posar en pràctica tant des casa com des de l’escola. S’explica com funcionen les classes de reforç escolar  i les tutories organitzatives de CAPER, què s’espera de l’alumne, i en quins moments demanarem col·laboració als pares. Per exemple, a la tutoria organitzativa, hi ha una part central dedicada al seguiment de l’agenda escolar  i a la confecció de plans d’estudi setmanals individualitzats. Si els pares revisen setmanalment aquests plans d’estudi i el signen, l’adquisició d’hàbits d’estudi per part de l’alumne s’accelera. També és molt important que els pares donin feedback al tutor de CAPER respecte si els plans d’estudi realitzats des de CAPER s’ajusten a la realitat del que està passant a casa; en aquest sentit es poden posar en contacte amb el tutor de CAPER en qualsevol moment per tractar d’aquest tema o de qualsevol altre.

L’escola també és part important en els processos d’aprenentatge dels nostres alumnes. Des de Caper no podem obviar que gran part de la jornada transcorre allà, i que el reforç escolar de CAPER ha de ser el complement ideal a la formació i educació que es dona des de casa i des de l’escola. La coordinació amb l’escola se sol produir entre el tutor de CAPER i el tutor de l’alumne a l’escola. A les coordinacions amb l’escola informem al tutor del pla de treball de l’alumne a Caper, de quin rendiment està tenint a les classes de reforç escolar i tutories organitzatives de Caper, de quins objectius trimestrals ens hem plantejat, etc. Des de l’escola, ens solen explicar la realitat de l’alumne a l’escola, si hi ha hagut millora des que ve a CAPER, entre d’altres. Finalment hi ha un intercanvi de recomanacions i pautes a seguir des de l’escola per part de Caper, i a seguir des de CAPER per part de l’escola, per anar ben coordinats.

A CAPER oferim reforç escolar a Primària, ESO, Cicles Formatius, Batxillerat, Proves d’accés i Universitat.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Abrir chat