reforç batxillerat

S’acosten les PAU juny 2021

Un any més ja tenim en girant la cantonada les proves d’accés a la universitat, la Selectivitat 2021.

Anem a aclarir alguns conceptes relatius a les PAU.

Quan són les dates de la prova de selectivitat 2021?

Les dates de la prova  selectivitat juny 2021 i selectivitat setembre 2021 seran els dies 8, 9, 10 i 11 de juny de 2021 i 7. 8. i 9 de setembre de 2021.

On es fan les proves de selectivitat 2021?

Les proves es realitzaran principalment en universitats públiques catalanes. Al procés d’inscripció podràs escollir on t’agradaria examinar-te.

Puc accedir a la universitat al setembre?

Sí. Els alumnes que hagin aprovat les PAU al setembre podran accedir a algun Grau universitari sempre i quan hi hagi places. Si no, s’hauran d’esperar al curs següent.

Què hi ha de nou a la selectivitat 2021?

Hi ha poques però importants novetats a la Selectivitat 2021 i es refereixen als criteris de flexibilizació en la opcionalitat dels exàmens.

Quantes fases tenen les PAU 2021?

Les PAU 2021 consten de dues fases: la fase obligatòria i la fase voluntària. La fase obligatòria, o també anomenada fase general, consta de cinc exàmens: llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, història d’Espanya, llengua estrangera (anglès o francès) i una cinquena assignatura a escollir entre matemàtiques, matemàtiques aplicades a les ciències socials, llatí o fonaments de les arts. En la fase voluntària, o també anomenada específica, es poden triar d’una a tres matèries.

Recordem que la nota obtinguda en la fase general té una validesa indefinida, mentre que l’obtinguda en la fase específica caduca després de 2 anys. Un alumne es pot presentar tantes vegades com vulgui a les PAU per millorar les seves notes, ja sigui a la fase general, a l’específica, o les dues. La nota que se li mantindrà és en qualsevol cas la nota més alta obtinguda en qualsevol de les convocatòries.

Necessito la selectivitat 2021 per accedir a un cicle formatiu de grau superior?

Els alumnes que vulguin accedir a un cicle formatiu de grau superior, i que disposin del títol de Batxillerat, no necessiten presentar-se a la Selectivitat. No obstant, animem als estudiants amb el Batxillerat aprovat i que volen fer un cicle formatiu de grau superior, que es presentin almenys a la fase específica de les PAU per si més endavant volguessin accedir a la universitat i els calgués pujar nota.

Llavors per què estudiar per a la Selectivitat quan es vol cursar un cicle formatiu de grau superior?

Hi ha dues raons principalment.

Imaginem-nos que un alumne amb el títol de Batxillerat comença un cicle formatiu de grau superior sense haver-se presentat a la fase general de les PAU el curs anterior. Imaginem-nos també que durant el curs decideix abandonar els estudis del cicle i el curs següent volgués accedir a la universtiat. Doncs bé, en aquest cas, sí que necessitaria tenir aprovada la fase general de les PAU, havent perdut l’oportunitat de presentar-s’hi quan tenia els temaris més «frescos». Havent tret un quatre o més a la fase general en el seu moment, ja se li hauria guardat aquesta nota indefinidament.

D’altra banda, pot passar que un alumne que va acabar el Batxillerat i va accedir a un cicle formatiu de grau superior, un cop finalitzat el cicle formatiu de grau superior vulgui accedir a la universitat i que no li arribi a la nota de tall. Doncs bé, si al finalitzar el Batxillerat s’hagués presentat a la fase específica de les PAU, la nota obtinguda se li hauria guardat durant 2 anys (recordem que cal treure com a mínim un 5 a l’assignatura específica perquè ponderi).

Quina nota he de treure a la selectivitat 2021 per superar-la?

La nota de les PAU resultant de la mitjana ponderada de Batxillerat i de la Fase General, ha de ser igual o superior a 5 perquè es consideri que les PAU han estat aprovades. L’avaluació batxillerat, o cosa que és el mateix, les qualificacions obtingudes a Batxillerat, són doncs de gran importància (60%), sobretot quan els alumnes vulguin accedir a graus universitaris que exigeixin una nota d’admissió (de tall) alta.

Accés universitat i notes tall. La nota d’admissió universitat (sobre 14 punts) és la suma de la nota de les PAU més la suma de les notes obtingudes en la fase específica. Si la nota d’admissió supera la nota de tall, l’alumne podrà accedir al grau universitari sol·licitat. Cal destacar que per al càlcul de la puntuació de la fase específica, només es tindran en compte les dues assignatures amb major nota, sempre que la nota obtinguda en les mateixes hagi estat igual o superior a 5. Convé destacar que la cinquena assignatura de la fase general també ens servirà per puntuar a la fase específica sempre que s’hagi obtingut una puntuació igual o superior a 5 en aquesta.

HE DE PREPARAR LA SELECTIVITAT 2021 en alguna acadÈmia?

Evidentment, sí! Si te les prepares en una acadèmia especialitzada com CAPER les possibilitats d’assolir els teus objectius augmenten molt.

Apostem per cursos personalizats en grups de 2 a 5 alumnes on ens adaptem al nivell inicial i ritme d’aprenentatge de cada alumne. Cada alumne rep les seves explicacions, dubtes, correccions i deures per casa. Com que no hi ha dos alumnes iguals, aquesta és la metodologia que ens ha dut millors resultats. D’aquesta forma aconseguim els millors resultats amb la mínima inversió de temps de classe i diners.

A més, els cursos de preparació PAU de CAPER es caracteritzen per ser de màxima flexibilitat pel que fa a dates i horaris. En funció de les setmanes que resten fins a la prova, caldrà contractar més o menys classes per setmana de cada assignatura.

En qualsevol cas, a CAPER fem revisions trimestrals del programa de treball de cada alumne, així que durant el curs, anirem adaptant el programa de treball al ritme d’aprenentatge de cada alumne. Finalment, tenim horaris disponibles tant de matí com de tarda, i obrim els dissabtes pel matí.

La preparació PAU no és tasca homogènia pel que fa a assignatures a treballar, ja que cada alumne té les seves pròpies necessitats: hi ha alumnes que només han de preparar la fase general de les PAU, altres que només han de preparar la fase específica de la selectivitat, i finalment hi ha alumnes que han de preparar-tant la fase general com la fase específica.

Després de 18 anys com a acadèmia Selectivitat referent a Terrassa, donem garanties a l’alumne que el professorat és expert en la màteria i té molta experiència amb alumnes que es presenten a les PAU per lliure.  

Per a més informació sobre la preparació PAU Terrassa amb CAPER, pots informar-te sobre els nostres cursos per preparar la selectivitat 2021 a l’apartat «CURSOS» de la nostra web.

Esperem que aquesta entrada us hagi resultat útil. I si us presenteu a les PAU 2021, molta sort!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

selectividad 2021

Se acerca la Selectividad junio 2021

Un año más ya tenemos a la vuelta de la esquina las pruebas de acceso a la universidad, la Selectividad 2021.

Vamos a aclarar algunos conceptos relativos a las PAU.

Cuándo son las fechas de la prueba de selectividad 2021?

Las fechas de la prueba selectividad junio 2021 y selectividad septiembre 2021 serán los días 8, 9, 10 y 11 de junio de 2021, y los días 7, 8 y 9 de septiembre de 2021.

Dónde se realizan las pruebas de selectividad 2021?

Las pruebas se realizarán principalmente en universidades públicas catalanas. En el proceso de inscripción podrás elegir dónde te gustaría examinarte.

Puedo acceder a la universidad en septiembre?

Sí. Los alumnos que hayan cursado las PAU en septiembre podran acceder a algun Grado universitario si hay plazas; si no, se deberán esperar al próximo curso.

Qué novedades hay en la selectividad 2021?

Hay pocas pero importantes novedades en la Selectividad 2021 y se refieren a los criterios de flexibilización en la opcionalidad de los exámenes.

Cuántas fases tienen las PAU 2021?

Las PAU 2021 constan de dos fases: la fase obligatoria y la fase voluntaria. La fase obligatoria, o también llamada fase general, consta de cinco exámenes: lengua catalana y literatura, lengua castellana y literatura, historia de España, lengua extranjera (inglés o francés) y una quinta asignatura a elegir entre matemáticas, matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, latín o fundamentos de las artes. En la fase voluntaria, o también llamada específica, se pueden elegir de una a tres materias.

Recordemos que la nota obtenida en la fase general tiene una validez indefinida, mientras que la obtenida en la fase específica caduca después 2 años. Un alumno se puede presentar tantas veces como quiera en las PAU para mejorar sus notas, ya sea en la fase general, e la específica, o a ambas. La nota que se le mantendrá es, en cualquier caso, la nota más alta obtenida en cualquiera de las convocatorias.

Necesito la selectividad 2021 para acceder a un ciclo formativo de grado superior?

Los alumnos que quieran acceder a un ciclo formativo de grado superior, y que dispongan del título de Bachillerato, no necesitan presentarse a la Selectividad. Sin embargo, siempre intentamos animar a los estudiantes de CAPER con el Bachillerato aprobados que quieren hacer un ciclo formativo de grado superior, que se presenten a fase específica de las PAU por si más adelante quisieran acceder a la universidad y se precisara subir nota.

Por qué estudiar para la Selectividad cuando se quiere cursar un ciclo formativo de grado superior?

Hay dos razones principalmente.

Imaginemos que un alumno con el título de Bachillerato comienza un ciclo formativo de grado superior sin haberse presentado a la fase general de las PAU durante el curso anterior. Imaginemos también que durante el curso decide abandonar los estudios del ciclo y en el próximo curso desara acceder a un Grado universitario. Pues bien, en este caso, sí que necesitaría tener aprobada la fase general de las PAU, habiendo perdido la oportunidad de presentarse a la misma cuando tenía los temarios más «frescos». Habiendo sacado un 4 o más en la fase general en su momento, se le hubiera guardado dicha nota indefinidamente.

Por otra parte, pudiera ocurrir que un alumno que terminó el Bachillerato y que accedió a un ciclo formativo de grado superior, una vez finalizado el ciclo formativo quisiera acceder a la universidad y que no le alcanzara para la nota de acceso . Pues bien, si al finalizar el Bachillerato se hubiera presentado a la fase específica de las PAU, las notas obtenidas se le habrían guardado durante 2 años (sólo ponderan a partir del 5).

Qué nota debo sacar en la selectividad 2021 para superarla?

La nota de las PAU resultante de la media ponderada de Bachillerato y de la Fase General, debe ser igual o superior a 5 para que se considere las PAU aprobadas. La evaluación Bachillerato, o lo que es lo mismo, las calificaciones obtenidas en Bachillerato, son pues de gran importancia (60%), sobre todo cuando los alumnos quieran acceder a grados universitarios que exijan una nota de admisión (de corte) alta.

Acceso universidad y notas corte. La nota de admisión universidad (sobre 14 puntos) es la suma de la nota de las PAU más la suma de las notas obtenidas en la fase específica. Si la nota de admisión supera la nota de corte, el alumno podrá acceder al grado universitario solicitado. Cabe destacar que para el cálculo de la puntuación de la fase específica, sólo se tendrán en cuenta las dos asignaturas con mayor nota, siempre que la nota obtenida en las mismas haya sido igual o superior a 5. Conviene destacar que la quinta asignatura de la fase general también nos servirá para puntuar en la fase específica siempre que se haya obtenido una puntuación igual o superior a 5 en la misma.

Debo preparar la selectividad 2021 en alguna academia?

Evidentemente, sí! Si te las preparas en una academia especializada como CAPER las posibilidades de alcanzar tus objetivos se incrementan mucho.

Apostamos por cursos personalizados en grupos de 2 a 5 alumnos donde nos adaptamos al nivel inicial y ritmo de aprendizaje de cada alumno. Cada alumno va a recibir sus explicaciones, dudas, correccions y deberes para casa. Como no hay dos alumnos iguales, ésta es la metodología que mejor resultados ha conseguido. De esta forma conseguimos los mejores resultados con una inversión mínima en tiempo de clase y dinero.

Además, los cursos de preparación PAU de CAPER se caracterizan por ser de máxima flexibilidad en cuánto a fechas y horarios. En función de las semanas que falten hasta las PAU, asignaremos más o menos clases semanales a cada asignatura.

En cualquier caso, en CAPER hacemos revisiones trimestrales del programa de trabajo de cada alumno, así que durante el curso, iremos adaptando el programa de trabajo a tu ritmo de aprendizaje. Finalmente, tenemos horarios disponibles tanto de mañana como de tardes, y abrimos los sábados por la mañana.

La preparación PAU no es tarea homogénea en cuanto a asignaturas a trabajar, ya que cada alumno tiene sus propias necesidades: hay alumnos que sólo tienen que preparar la fase general de las PAU, otros que sólo tienen que preparar la fase específica de la selectividad, y finalmente hay alumnos que deben prepararse tanto la fase general como la fase específica.

En CAPER tenemos una entrevista inicial gratuita con el alumno y / o padres para asesorarlos sobre la mejor estrategia a seguir para la preparación de las PAU.

Después de 18 años como academia Selectividad referente en Terrassa, damos garantías al alumno que los profesores que va a tener son expertos en la materia y con una amplia experiencia preparando alumnos para las PAU por libre. 

Para más información sobre la preparación PAU Terrassa en CAPER, puedes informarte sobre nuestros cursos para preparar la selectividad 2021 en el apartado «CURSOS» de nuestra web.

Esperamos que esta entrada os haya resultado útil. Y si os presentáis a las PAU 2021, mucha suerte!

 

1 comentario en “Se acerca la Selectividad junio 2021”

  1. Carhol Benjumea

    Buenos días
    me gustaría hacer el curso de la selectividad en su ACADEMIA, me pregunto si me podrían enviar las fechas de inicio de curso para las proximas pruebas, teniendo en cuenta que debo hacer un curso intensivo ya que mi bachillerato es extranjero.
    muchas gracias.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Abrir chat